Dla dłużnika

Dla dłużnika

Dostałeś pismo / e-mail / sms od TAXAT Sp. z o.o.?

Przede wszystkim racjonalnie podejdź do sytuacji.
Naszym celem jest polubowne rozwiązanie i uniknięcie – w miarę możliwości – stresującego i kosztownego dla Ciebie postępowania sądowego a następnie egzekucji komorniczej

Po pierwsze:
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE TREŚĆ PISMA/E-MAILA/SMS – uzyskasz informacje o wierzycielu, wysokości zadłużenia, dokumentach, z których wynika, oraz numerze konta, na które powinieneś wpłacić zaległą kwotę. Jeśli masz dodatkowe pytania, nasi negocjatorzy udzielą na nie odpowiedzi – skorzystaj z numeru telefonu lub adresu e-mail – znajdziesz je na piśmie/w mailu/w smsie.

Po drugie:
Jeśli wysokość zadłużenia lub dokumenty, z których ono wynika, budzą Twoje zastrzeżenia, odszukaj dowody wpłat lub inne dokumenty potwierdzające Twoją wersję. Koniecznie SKONTAKTUJ SIĘ z negocjatorem, którego numer telefonu znajdziesz na piśmie. Przedstaw swoje obiekcje – wyjaśnimy tę kwestię z wierzycielem

Po trzecie:
Jeśli wierzytelność jest bezsporna, najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem jest bezzwłoczna spłata zadłużenia i przesłanie do TAXAT potwierdzenia wpłaty faksem lub mailem na adres wplaty@taxat.pl

Po czwarte:
Pamiętaj, że za każdy dzień spóźnienia w płatnościach wierzyciel może naliczyć odsetki za opóźnienie. W niektórych sytuacjach mogą również pojawić się koszty związane z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi. Dlatego spróbujmy porozumieć się w pierwszym możliwym terminie.

Kluczowa zasada:
WSPÓŁPRACUJ! Pamiętaj, że UNIKANIE KONTAKTU oraz LEKCEWAŻENIE USTALEŃ z negocjatorem, naraża Cię na wszczęcie bez uprzedzenia postępowania sądowego, a tym samym na dodatkowe koszty i utratę wiarygodności.

Dostałeś pismo z sądu lub od komornika?
Takie pismo oznacza, że sprawa Twojego zadłużenia trafiła na etap sądowy lub egzekucyjny. Sytuacja jest poważna i zdecydowanie zasługuje na Twoją uwagę – nie bagatelizuj jej dłużej! Jeśli TAXAT kontaktował się z Tobą na etapie polubownym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal monitorujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami jak najszybciej, aby ustalić racjonalny plan działania. Pamiętaj, że koszty rosną każdego dnia.

Kilka przydatnych pojęć

dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Najprostszym przykładem takiej informacji jest numer PESEL.
dłużnik –  osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia (np. zwrotu pieniędzy lub przedmiotu)  na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego (np. umowy pożyczki, umowy sprzedaży)
komornik – funkcjonariusz publiczny,  powołany do pełnienia czynności egzekucyjnych (i innych wynikających z ustawy). Na zlecenie Wierzyciela dokonuje zajęcia i spieniężenia składników majątku dłużnika
nakaz zapłaty – orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron na podstawie treści pozwu oraz dokumentów przedłożonych przez powoda (wierzyciela)  Nakaz zapłaty wydawany jest, gdy przedstawione dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo racji powoda (wierzyciela). Orzeczenie przesyła się powodowi oraz pozwanemu (dłużnikowi), który w wyznaczonym terminie może wnieść środek zaskarżenia (zarzuty, sprzeciw) czyli odwołać się.
nota odsetkowa –dokument uwzględniający podstawę naliczenia odsetek i ich wysokość.
pełnomocnictwo – dokument stanowiący upoważnienie do dokonywania w czyimś imieniu czynności w zakresie w nim określonym.
tytuł wykonawczy – dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres kwalifikującego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika (na przykład nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności). Podstawa do wszczęcia egzekucji komorniczej.
wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia (np. zapłaty) z określonego stosunku zobowiązaniowego (faktury, umowy, itp.) przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.
wierzyciel– osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje wierzytelność. W obrocie gospodarczym wierzycielem jest podmiot, któremu należą się środki pieniężne od dłużnika.
weksel– rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla zobowiązuje się że zapłaci daną sumę odbiorcy weksla lub że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej.
windykacja – pozasądowe lub sądowe dochodzenie roszczeń, czyli domaganie się spłaty długu pieniężnego lub wydania rzeczy, prowadzone  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone